Statut Związku

S T A T U T REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W JELENIEJ GÓRZE

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Związek nosi nazwę „Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze”, w dalszym ciągu niniejszego statutu zwany „RZP”.

§ 2

RZP jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy, działającą na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20/1989 poz. 104 z późn. zm.).

§ 3

Terenem działania RZP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą RZP jest miasto Jelenia Góra

§ 5

 1. RZP posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w statucie.

 2. RZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w związku pszczelarskim.

 3. RZP może zatrudniać pracowników etatowych do wykonywania zadań statutowych.

§ 6

RZP używa pieczęci okrągłej z symbolem matki pszczelej w środku i napisem w otoku „Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze”.

§ 7

 1. RZP zrzesza się w Polskim Związku Pszczelarskim.

 2. RZP może być członkiem innych organizacji społeczno-zawodowych.

 3. RZP używa odznaki organizacyjnej, której wzory i tryb nadawania określa statut Polskiego Związku Pszczelarskiego.

§ 8

RZP może przyjmować zapisy, darowizny, dotacje, wsparcia finansowe oraz nabywać i zbywać ruchomy i nieruchomy majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cele i zadania związku.

§ 9

1. RZP może inicjować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą i socjalną w zakresie zadań statutowych polegających na:

 1. Zaopatrzenie pszczelarzy w środki produkcji, jak:

  1. opakowania na miód,

  2. pasza na podkarmianie i dokarmianie pszczół,

  3. sprzęt pasieczny,

  4. materiał hodowlany,

  5. inne środki niezbędne do produkcji pasiecznej.

 2. Zaopatrzenie w stosowne leki do zapobiegania i zwalczania chorób pszczół.

 3. Sprzedaży towarów i materiałów potrzebnych do produkcji pasiecznej.

 4. Świadczeniu usług niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa pasiecznego.

 5. Sprzedaży wytworzonego przez pszczelarzy sprzętu pasiecznego.

 6. Sprzedaży produktów pszczelich pochodzących z pasiek członków związku.

 7. Dla realizacji celów i zadań związku tworzy się przy RZP Fundusz Rozwoju Pszczelarstwa, zwany dalej „Funduszem”.

 8. Sprowadzanie materiału hodowlanego oraz ich dofinansowanie.

§ 10

 1. Celem RZP jest ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

 2. Stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów oraz ochrona godności i godnego imienia pszczelarzy.

 3. Zadania RZP, to wszechstronna działalność w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowanie pszczelarstwa.

§ 11

Cele i zadania te RZP realizuje poprzez:

 1. Koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy, nadzorowanie i kontrolę ich działalności.

 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa.

 3. Organizowanie kursów, odczytów, udzielanie instruktażu w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, zapobieganie chorobom i ich zwalczanie, powiększanie, ulepszanie i wykorzystanie pożytków pszczelich.

 4. Współdziałanie z organizacjami społeczno – gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa.

 5. Współpracę z terenowymi organami władzy administracji państwowej i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony pszczół przed zatruciami.

 6. Współpracę z jednostkami gospodarki rolno – leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.

 7. Wnioskowanie propozycji rozwiązań prawnych, regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.

 8. Prowadzenie działalności kontrolnej nad działalnością gospodarczą, organizacyjną i rzeczową zarządów terenowych kół.

 9. Wydawanie biuletynu informacyjnego.

 10. Wykonywanie zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową, przyjmując na ten cel subwencje i dotacje oraz zabezpieczając dla ich wykonania własne środki.

 11. Sprowadzenie materiału hodowlanego do pasiek oraz wnioskowanie do władz administracyjnych i samorządowych o ich sfinansowanie.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Związku mogą być zwyczajni i honorowi.

§ 13

Członkami zwyczajnymi Związku są:

 1. Osoby fizyczne prowadzące hodowlę pszczół albo zajmujące się naukowo – badawczą dziedziną pszczelarstwa.

 2. Osoby prawne działające na rzecz rozwoju pszczelarstwa.

 3. O przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. brać bezpośredni udział, z głosem decydującym, w walnym zebraniu koła.

 2. wybierać i być wybieranym do władz koła, na Walny Zjazd Delegatów RZP, do władz PZP na krajowy zjazd PZP.

 3. uczestniczyć w pracach Związku i przedstawiać wnioski.

 4. korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej Związku.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 

 1. stosować się do postanowień statutu RZP, regulaminu koła i uchwał podejmowanych przez władze Związku,

 2. brać czynny udział w pracach Związku,

 3. systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez RZP,

 4. uchwalone składki i należności na rzecz Związku opłacać do końca I kwartału b.r.

 5. terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał władz Związku,

 6. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Związek,

 7. przestrzegać etyki pszczelarza,

 8. przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich,

 9. uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz ochrony środowiska.

§ 16

Utratę członkostwa powodują:

 

 1. Nieopłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku,

 2. Dobrowolne wystąpienie ze Związku przez złożenie rezygnacji na piśmie,

 3. Śmierć członka Związku.

§ 17

Wykluczenie ze Związku następuje w przypadku:

 

 1. Prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego,

 2. Na mocy uchwały zarządu za naruszenie zasad statutu RZP,

 3. Pozbawienie praw publicznych orzeczeniem prawomocnym wyroku sądu powszechnego.

§ 18

Zawieszenie członka RZP następuje w przypadku:

 

 1. Prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego,

 2. Na mocy uchwały zarządu.

§ 19

 1. Termin odwołania od decyzji (§ 17 pkt 1 i § 18 pkt 1) wynosi 30 dni od daty doręczenia do sądu koleżeńskiego PZP lub do Walnego Zjazdu Delegatów.

 2. Termin odwołania od decyzji (§ 17 pkt 2 i § 18 pkt 2) wynosi 30 dni od daty doręczenia do sądu koleżeńskiego.

IV. Struktura organizacyjna.

§ 20

 1. Organizacja Związku obejmuje:

  1. władze regionalne Związku Pszczelarzy,

  2. władze terenowych kół pszczelarzy,

 2. Terenem działania RZP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Terenem działania koła jest obszar gminy, miasta i gminy, miasta, powiatu.

 4. Postanowienia statutu stosuje się odpowiednio do RZP i kół.

§ 21

Zarząd RZP powołuje w miarę potrzeb komisje problemowe o charakterze opiniodawczo – doradczym.

§ 22

 1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Wybory do władz Związku odbywają się w drodze głosowania jawnego, a na żądanie ¼ obecnych przeprowadza się głosowanie tajne

 3. Zarządy, komisje rewizyjne i sądy koleżeńskie RZP i kół mogą w czasie trwania kadencji dokooptować członków na miejsce wakujące w łącznej liczbie nie przekraczającej ½ składu pochodzącego z wyboru.

§ 23

Członkowie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami władz Związku lub jego etatowymi pracownikami.

V. Władze Związku.

§ 24

 1. Władze Związku są:

  1. walny zjazd delegatów

  2. zarząd Związku

  3. prezydium Związku

  4. komisja rewizyjna

  5. sąd koleżeński

 2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, bez uwzględnienia § 26 ust. 2.

§ 25

Członkowie powołani do władz Związku pełnią swoje funkcje społeczne i zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jego pracach.

Walny Zjazd Delegatów.

§ 26

 1. Walny Zjazd Delegatów stanowi najwyższą władzę Związku.

 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd co 4 lata.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu zarząd Związku powiadamia na piśmie członków i ich delegatów co najmniej 14 dni przed jego zwołaniem.

 5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany:

  1. przez Zarząd Związku

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej

  3. na podstawie pisemnego żądania złożonego na piśmie przez 1/3 delegatów, uczestników poprzedniego Zjazdu,

  4. na żądanie Polskiego Związku Pszczelarzy,

  5. na żądanie władz rejestracyjnych

 6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni od czasu otrzymania żądania.

 7. Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes.

 8. Zjazd wybiera przewodniczącego i 2 sekretarzy.

 9. Prezydium Zjazdu powołuje jego przewodniczący.

§ 27

W obradach Walnego Zjazdu udział biorą:

 1. Z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Pszczelarzy w ilości 1 delegat na 10 członków.

 2. Z głosem doradczym:

  1. członkowie honorowi RZP

  2. prezesi Kół Pszczelarzy

  3. członkowie władz Związku, nie będący delegatami

  4. przedstawiciele organizacji współpracujących

  5. osoby zaproszone.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zjazdu RZP należy:

 1. uchwalenie statutu i dokonywanie jego zmian,

 2. uchwalanie i zmiany Regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 3. uchwalanie programu działania RZP,

 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 6. wybranie Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy, Zarządu RZP, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

 7. rozpatrywanie odwołań członków związku od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 8. wybieranie delegatów na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego,

 9. nadawanie godności członka honorowego RZP,

 10. uchylanie uchwał podejmowanych w Kołach, które są sprzeczne ze statutem i uchwałami RZP lub przepisami prawa,

 11. określanie rodzajów świadczeń na rzecz RZP, a w szczególności składek członkowskich oraz ustalenie zasad ich podziału,

 12. dysponowanie majątkiem trwałym,

 13. ustalenie struktury organizacyjnej Związku,

 14. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Związku najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zjazdem oraz zgłoszonych przez delegatów na Zjeździe.

§ 29

Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z regulaminem obrad zwykłą większością głosów.

§ 30

 1. Obradami Walnego Zjazdu kieruje w imieniu jego prezydium przewodniczący wybrany przez Zjazd.

 2. Uchwały Walnego Zjazdu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w terminie drugim bez względu na liczbę zebranych delegatów.

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy

§ 31

 1. Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy jest naczelną władzą Związku w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów i kieruje działalnością Związku.

 2. Zarząd RZP składa się z 12 członków wybranych na Zjeździe Delegatów.

 3. Zarząd wybiera ze swego składu:

  • Wiceprezesa

  • Sekretarza

  • Skarbnika

 4. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy, wiceprezes, sekretarz, skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy.

 5. W razie ustąpienia członka zarządu w czasie trwania kadencji na jego miejsce wchodzi zastępca członka wybrany na Zjeździe Delegatów.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 3. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie 1/3 członków Zarządu lub na żądnie Komisji Rewizyjnej.

 4. W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium złożyć odpowiednie sprawozdanie.

 5. Prezes może zwołać poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem Prezesów Kół Pszczelarzy oraz innych organizacji.

 6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

 7. Do podjęcia uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu, a do podjęcia uchwał Prezydium potrzeba jest 3 członków Prezydium.

 8. Zarząd RZP działa kolegialnie w oparciu o statut.

§ 33

1. Do kompetencji Zarządu RZP należy:

 1. Realizowanie uchwał walnego Zjazdu,

 2. Składanie na walnym zjeździe sprawozdania ze swojej działalności za okres kadencji,

 3. Reprezentowanie interesów RZP wobec władz administracyjnych, instytucji, organizacji, sądów i osób trzecich,

 4. Uchwalanie rocznych planów działania i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy,

 5. Kierowanie działalnością RZP zgodnie ze statutem, uchwałami zjazdu, wytycznymi PZP i zarządzeniami władz terenowych,

 6. Uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych dla prezydium i zarządów kół pszczelarzy,

 7. Sprawozdanie nadzoru i kontroli nad działalnością kół pszczelarzy, zatwierdzanie planów pracy, budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania,

 8. Powoływanie komisji problemowych i uchwalanie dla nich regulaminów,

 9. Rozpatrywanie odwołań członków RZP oraz uchwalanie w drodze nadzoru uchwał walnych zebrań i zarządów kół pszczelarzy, niezgodnych z postanowieniami statutu, regulaminów oraz przepisów prawa,

 10. Przyznawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń związkowych aktywowi społecznemu oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych,

 11. Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej,

 12. Określanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz RZP ustalonych przez Walny Zjazd RZP,

 13. Uchwalenie regulaminu Funduszu, o którym mowa w § 9 ust. 2, który określi zasady tworzenia i wydatkowania środków z tego Funduszu,

 14. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka Polskiego Związku Pszczelarskiego,

 15. Angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych w biurze RZP,

 16. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zjazdu delegatów RZP,

 17. Uzupełnienie składu osobowego zgodnie z § 22 ust. 3,

 18. Wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Zjazdu lub innych zadań niezbędnych w realizacji sfery gospodarczej pszczelarzy,

 19. Podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania ruchomości Związku oraz zaciąganie innych zobowiązań,

 20. Zarząd RZP jest uprawniony do:

  1. zawieszania w czynnościach Zarządu regionalnego i Zarządu Koła członków zwyczajnych (fizycznych), w przypadku

   • naruszania przepisów statutowych,

   • niewykonania uchwały Zarządu,

   • naruszenia dyscypliny organizacyjnej lub działanie na szkodę Związku,

  2. odwołanie od uchwały Zarządu RZP w § 33 ust.18 przysługuje w terminie 30 dni do Sądu Koleżeńskiego RZP.

 

2. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła, Zarząd RZP powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób, w celu przyjęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła i prowadzenia jego działalności.

Tymczasowy Zarząd Koła winien w ciągu 3 miesięcy od daty powołania zwołać Walne Zebranie Członków Koła, w celu dokonania wyboru jego Zarządu.

§ 34

 1. Członek Zarządu traci piastowanie funkcji przed upływem kadencji w razie:

  1. utraty praw honorowych,

  2. rezygnacji złożonej na piśmie,

  3. ukaranie prawomocnym wyrokiem sądowym,

  4. orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

  5. nie uczestniczeniem bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu,

  6. nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

  7. naruszenie zasad statutu RZP,

  8. działanie na szkodę Związku,

 2. Decyzję o powyższych sprawach podejmuje Zarząd RZP na posiedzeniu z udziałem Komisji Rewizyjnej.

 3. Odwołanie od powyższej decyzji należy składać w ciągu 30 dni do Sądu Koleżeńskiego RZP lub Walnego Zebrania Delegatów.

§ 35

 1. Umowy i zobowiązania w imieniu RZP podpisuje prezes i sekretarz, a w sprawach finansowych również skarbnik.

 2. Zarząd może upoważnić pracownika etatowego biura do podpisywania bieżącej korespondencji, z wyjątkiem spraw skierowanych do władz nadrzędnych i organów administracji państwowej.

Komisja Rewizyjna

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna RZP składa się z 4 członków.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący co najmniej raz na pół roku.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków komisji

 5. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

 6. W wykonywaniu swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawców.

 7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.

 8. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie.

 9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrola całokształtu działalności Związku,

 2. Przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, wniosku w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Zawiązku, a także wniosków usprawniających działalność Związku.

 3. Zgłaszanie na piśmie wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu lub jego Prezydium i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium.

Sąd Koleżeński

§ 38

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Związku dotyczące:

  1. nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku,

  2. naruszenia zasad współżycia społecznego w działalności Związku,

  3. sporów między członkami Związku oraz między członkami a Zarządem w sprawach działalności statutowej.

 3. Sąd Koleżeński zbiera się na swoich posiedzeniach w miarę potrzeb.

 4. Sąd Koleżeński na Walnym Zgromadzeniu zdaje sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji.

§ 39

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:

  1. spraw spornych wynikłych na tle działalności związkowej pomiędzy członkami RZP oraz spraw, w których jedna ze stron jest członkiem władz Związku jako I instancja,

  2. odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich kół terenowych jako II instancja,

 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy jako I instancja w składzie 3 osobowym, natomiast, rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich kół jako II instancja, w składzie 3 osobowym.

 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego RZP przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Pszczelarskiego lub do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 40

 1. Sąd Koleżeński może orzec kary:

  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. zawieszenia w prawach członka na okres 1 roku,

  4. wykluczenia ze Związku.

 2. Kary upomnienia i nagany uważa się za niebyłe po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się wyroku.

 3. Kary zawieszenia w prawach członkowskich oraz wykluczenia ze Związku mogą ulec zatarciu po upływie czterech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o czym orzeka Sąd Koleżeński RZP.

Koła Terenowe

§ 41

 1. Podstawową komórką organizacyjną RZP jest terenowe koło pszczelarzy.

 2. Koło pszczelarzy działa na terenie miasta, miasta i gminy, gminy, powiatu

 3. Koło pszczelarzy może być zorganizowane przy ilości co najmniej 10 członków.

 4. W przypadku braku statutowej ilości członków można tworzyć sekcje pszczelarzy wchodzące w skład sąsiedniego Koła.

 5. Sekcja pszczelarzy zrzesza co najmniej 5 członków.

 6. Siedzibę koła ustala ogół członków w zależności od warunków miejscowych.

 7. Założenie koła wymaga zgody Zarządu RZP wydanej w formie uchwały.

 8. Koło pszczelarzy używa pieczęci podłużnej z napisem „Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze – Miejskie, Miejsko – Gminne, Gminne, Powiatowe Koło Pszczelarzy w ……………..”

 9. Koła pszczelarzy i ich sekcje pracują w oparciu o niniejszy statut i regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów RZP.

§ 42

Władzami koła są:

  1. Walne Zebranie Członków

  2. Zarząd Koła

  3. Komisja Rewizyjna

  4. Sąd Koleżeński

 

Walne Zebranie Członków Koła

§ 43

 1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków koła jest zwoływane co 4 lata.

 2. Termin walnego zebrania oraz sposób powiadamiania członków koła ustala Zarząd Koła w porozumieniu z Zarządem Regionalnym.

 3. W walnym zebraniu członków koła biorą udział wszyscy członkowie koła oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.

 4. Walne zebranie informacyjne członków koła jest zwoływane raz w roku. Termin zebrania oraz sposób powiadomienia członków ustala zarząd koła w porozumieniu z Zarządem RZP.

 5. Nadzwyczajne zebranie członków koła zwołuje zarząd koła:

  1. z inicjatywy własnej, za zgodą RZP,

  2. na podstawie uchwały Zarządu RZP,

  3. na wniosek komisji rewizyjnej koła,

  4. na podstawie wniosków co najmniej połowy członków koła.

§ 44

Do właściwości Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków koła należy:

 

 1. rozpatrywanie sprawozdań zarządu koła,

 2. ustalanie zadań dla zarządu koła,

 3. wybieranie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

 4. wybieranie delegatów na Walny Zjazd Delegatów RZP,

 5. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków przez członków koła.

§ 45

 1. Zarząd koła składa się z 3 – 5 członków, w tej liczbie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik.

 2. Zarząd koła kieruje działalnością koła i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem członków koła i przed Zarządem RZP.

 3. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 4. Zarząd Koła jest władny do podejmowania decyzji przy obecności 3 członków zarządu.

§ 46

Do zakresu działania zarządu koła należy:

 1. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków koła oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych związku;

 2. Składanie na walnym zebraniu członków koła sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji;

 3. Uchwalanie rocznych planów działalności zarządu koła;

 4. Kierowanie pracami koła;

 5. Gospodarowanie funduszami koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem koła

 6. Przyjmowanie nowych członków związku z terenu objętego działalnością koła;

 7. Prowadzenie rejestru członków związku z terenu objętego działalnością koła;

 8. Rozpatrywanie zaleceń i wniosków komisji rewizyjnej koła;

 9. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków koła, jeżeli ich działalność jest sprzeczna ze statutem;

 10. Zwoływanie walnego zebrania członków koła.

VI. Fundusze i majątek Związku.

§ 47

 1. Fundusze RZP powstają:

1) ze składek członkowskich,

2) z działalności gospodarczej,

3) z dotacji, darowizn, zapisów i subwencji,

4) z innych wpływów,

 1. Całość zysków z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową Związku.

 2. Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym, które jest jednocześnie kontem Funduszu.

 3. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez Zarząd RZP.

 4. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są księgowości według obowiązujących przepisów rachunkowych.

 5. Prowadzenie księgowości może być zlecone powołanej do tego instytucji lub wykonywane w ramach prac zleconych osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

 6. Do podpisywania dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków prezydium Zarządu, w tym podpis skarbnika zarządu.

VII. Biuro Związku.

§ 48

 1. Pracą biura Związku kieruje kierownik biura, który podlega bezpośrednio prezesowi zarządu RZP.

 2. Biuro Związku składa się z pracowników etatowych.

 3. Zarząd RZP ustala zasady wynagradzania pracowników oraz liczbę etatów.

 4. Kierownik biura RZP bierze udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 5. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez zarząd RZP.

 6. Pracownicy biura pracują na podstawie zakresów czynności zatwierdzonych przez zarząd RZP.

 7. W uzasadnionych przypadkach członkowie władz związku, o których mowa w § 25, na podstawie uchwały zarządu RZP mogą być zatrudniani w biurze związku.

VIII. Postanowienia ogólne.

§ 49

 1. Statut niniejszy oparty jest na statucie ramowym Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 2. Statut niniejszy został zatwierdzony Uchwałą nr 1/X/2007 na XII Walnym Zjeździe Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze w dniu 6 października 2007 roku

 3. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów RZP w Jeleniej Górze, powziętą większością 2/3 głosów oddanych przez delegatów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 4. W razie braku większości określonej w ust. 3 może być dokonana zmiana statutu na Walnym Zjeździe Delegatów w drugim terminie.

 5. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zwołane w drugim terminie, w przedmiocie zmiany statutu zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.

 6. Rozwiązanie RZP może nastąpić na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

 7. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu.

 8. Rozwiązanie RZP wiąże się z likwidacją majątku o czym decyduje Walny Zjazd Delegatów.

 9. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie RZP z rejestru.

 10. RZP może być rozwiązany w przypadku i trybie określonym w prawie o stowarzyszeniach przez właściwą władzę rejestrującą. W tym przypadku o przyjęciu jego majątku decyduje władza rejestrująca.

 11. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygają władze RZP.

 12. Z mocy ustawy statut podlega rejestracji we właściwym sądzie rejestrowym.